Over EMS

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ELECTRIC MARINE SUPPORT B.V.

Artikel 1

1.1 EMS is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal worden aangeduid als EMS dan wel als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als de opdrachtgever.

1.2. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders door EMS is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op:

• alle aanbiedingen en offertes van EMS;

• alle met EMS gesloten overeenkomsten;

• alle door EMS verleende diensten;

• alle door EMS verrichtte werkzaamheden;

• alle door EMS geleverde zaken;

• al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met de voornoemde aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, dienstverlening, werkzaamheden, zaken, etc. mocht voordoen,waaronder vervolgopdrachten en/of gewijzigde opdrachten.

1.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door EMS ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door eenbepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk door EMS uitgesloten.

1.4. Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met onze uitdrukkelijke instemming en slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.5. Alle en iedere algemene voorwaarden die worden gehanteerd door de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zulke voorwaarden zijn niet van toepassing in de relatie met EMS.

Artikel 2

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van:

a. EMS waaronder haar werknemers, bestuursleden, directieleden en personen die anderszins werkzaam zijn voor EMS;

b. alle derden die door EMS zijn of worden ingeschakeld;

c. een ieder voor wier handelen of nalaten EMS aansprakelijk wordt gehouden of aansprakelijk is;

d. alle vroegere werknemers, bestuursleden, directieleden van EMS en alle vroegere personen die anderszins werkzaam waren voor EMS;

e. alle eventuele erfgenamen en rechtsopvolgers van de hierboven onder (a) tot en met (d)genoemde partijen.

Artikel 3

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 

3.2. Als de opdrachtgever aan EMS gegtevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag EMS uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.3. Als opdrachtgever de aanbieding van EMS niet aanvaardt, heeft EMS het recht alle kostendie zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen en de opdrachtgever zal gehouden zijn om die kosten te voldoen.

Artikel 4

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt EMS de auteursrechten en allerechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. Deze rechten blijven eigendom van EMS ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EMS niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De opdrachtgever is aan EMS per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 30.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.2. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel opeerste verzoek binnen een door EMS gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan EMS een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,-per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5

5.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van EMS krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

5.2. Als opdrachtgever aan EMS gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag EMS bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

Opdrachtgever vrijwaart EMS voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 6

6.1. EMS stelt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode bij benadering vast. Bij deze vaststelling gaat EMS ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van EMS, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6.2. Als er sprake is van andere omstandigheden dan EMS bekend waren toen zij de levertijden/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

6.3 Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die EMS nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van EMS kan worden ingepast,zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

6.4 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door EMS worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode steeds verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van EMS kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

6.5 Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

6.6. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die EMS maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in dit artikel te voldoen.

6.7. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 7

7.1. ten zij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek, “ex works”,vestigingsplaats EMS, conform de Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op de opdrachtgever op het moment dat EMS deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. Ongeacht het voorgaande kunnen opdrachtgever en EMS overeenkomen dat EMS voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval wel op de opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.2. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van EMS. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan EMS de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8

8.1. EMS mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in dit lid naar keuze van EMS te voldoen als de prijsstijging zich voordoet of tegelijk met de betaling van de hoofdsom dan wel bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 9

9.1. EMS heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Onder overmacht wordt o.a. verstaan de omstandigheid dat door EMS ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers, transporteurs, etc. niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.2. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

9.3. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 

Artikel 10

10.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van EMS een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden toe te zenden.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet inbegrepen de kosten voor hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk, de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval en reis- en verblijfkosten.

Artikel 11

11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek, indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en indien de werkelijke hoeveelheden meer dan 10% afwijken van de geschatte hoeveelheden.

11.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

11.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van EMS te voldoen als het meerwerk zich voordoet of tegelijk met betaling van de hoofdsom dan wel bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

11.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij EMS in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 12

12.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat EMS haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals (o.a.) gas, water, elektriciteit; verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, de op grond van wet, waaronder de Arbowet en –regelgeving, voorgeschreven voorzieningen.

12.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van EMS, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

12.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient EMS op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

12.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van EMS dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor EMS uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 13

13.1. EMS kan in het kader van de opdracht en de uitvoering daarvan derden inschakelen, waarbij geldt dat EMS vrij is in haar keuze voor wat betreft de in te schakelen derden.

13.2. EMS heeft de bevoegdheid om, al dan niet in eigen naam of in naam van de opdrachtgever, met derden te contracteren onder aanvaarding c.q. toepasselijkheid van door derden gehanteerde algemene voorwaarden, ook indien die algemene voorwaarden een beding bevatten dat de aansprakelijkheid van de derde geheel uitsluit of (verregaand) beperkt, een (al dan niet arbitraal) jurisdictie beding bevat, een rechtskeuze beding bevat en / of een vrijwaringsbeding bevat. Alle bedingen, waaronder aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die derden in het kader van de gegeven opdracht jegens EMS kunnen inroepen zullen door EMS aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

13.3. Derden worden geïnstrueerd voor rekening en risico van de opdrachtgever. EMS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor tekortkomingen van derden. Evenmin is EMS verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet of niet correct functioneren van door haar of door derden te gebruiken zaken waaronder, maar niet beperkt tot, software, databestanden, registers, etc.

Artikel 14

14.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, als het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen, waarbij geldt dat indien de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik neemt dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, als EMS schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd alsmede in het geval dat de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het we rk niet in de weg staan.

14.2. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan EMS. Opdrachtgever dient EMS in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

14.3. Opdrachtgever vrijwaart EMS voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 15

15.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is EMS gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

15.2. De verplichting tot schadevergoeding van EMS op grond van welke (wettelijke) grondslag ook, is altijd en steeds beperkt tot die schade waartegen EMS uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

15.3. Als EMS om welke reden dan ook (dus ook in het geval EMS ter zake enig verwijt treft) geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding altijd en steeds beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

15.4. EMS zal nimmer aansprakelijk zijn voor:

a. gevolgschade, waaronder o.a. wordt verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.;

b. opzichtschade, waaronder o.a. wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.;

c. schade al dan niet veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

In het geval EMS toch aansprakelijk is of wordt gevonden voor de in dit lid genoemde uitgesloten schade zal de aansprakelijkheid van EMS worden geregeerd door deze algemene voorwaarden waaronder artikel 15.

15.5. EMS is nimmer aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

15.6. Opdrachtgever vrijwaart EMS voor alle aanspraken van derden wegens o.a.productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor EMS in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

15.7. De opdrachtgever vrijwaart EMS (en de andere in artikel 2 genoemde partijen) tegen alle vorderingen van derden. 

15.8. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever EMS niet uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met dan wel bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor heeft aangesproken.

Artikel 16

16.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, staat EMS voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

16.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal EMS de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest EMS voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

16.3. Onderdelen of materialen die door EMS worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan haar worden toegezonden c.q. aan haar worden toegeleverd.

16.4. Voor rekening van opdrachtgever komen alle transport- of verzendkosten, kosten voor demontage- en montage en reis- en verblijfkosten.

16.5. Opdrachtgever moet EMS in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

16.6. Opdrachtgever kan alleen een (rechtsgeldig) beroep doen op (enige) garantie dan wel nakoming zijdens EMS nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van EMS heeft voldaan.

16.7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever, gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

16.8 Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever, onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

16.9. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet verdragen.

Artikel 17

17.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij EMS heeft geklaagd. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij EMS hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 18

18.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde EMS tot aflevering in staat te stellen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is opdrachtgever aan EMS een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 250,- per dag met een maximum van EUR 25.000,-. Naast deze boete kan voorts (reële) schadevergoeding (op grond van de wet) worden gevorderd.

Artikel 19

19.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van EMS of op een door EMS aan te wijzen rekening. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;

- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

19.2. EMS is steeds gerechtigd om vooruitbetaling alsmede inbetalinggeving alsmede deugdelijke zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen, in welk geval de opdrachtgever terstond aan zulk verzoek dient te voldoen. In het geval van een verzoek om zekerheidstelling gaat het om deugdelijke zekerheidstelling door een voor EMS aanvaardbare borg op een voor EMS aanvaardbaar garantieformulier.

19.3. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op EMS te verrekenen of in te houden of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van EMS of de wettelijke schuldsanering op EMS van toepassing is.

19.4. Ongeacht of EMS de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan EMS verschuldigd is of zal zijn onmiddellijkopeisbaar als een betalingstermijn is overschreden, het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd, beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd of dreigt te worden gelegd, opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd, opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

19.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct samengestelde rente aan EMS verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

19.6. EMS is bevoegd haar schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan EMS gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is EMS bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan EMS gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is EMS bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

19.7. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan EMS alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste EUR 3.000,- 15% over het meerdere tot EUR 6.000,- 10% over het meerdere tot EUR 15.000,- 8% over het meerdere tot EUR 60.000,- 5% over het meerdere vanaf EUR 60.000,- 3% De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

19.8. Als EMS in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20

20.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eersteverzoek van EMS een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. EMS heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

20.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

20.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

20.4. Nadat EMS haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

20.5. EMS heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht en het recht afgifte te weigeren.

20.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door EMS aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 21

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van EMS en EMS hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. EMS heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 22

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag(C.I.S.G.) is uitdrukkelijk uitgesloten, en voorts iedere andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.2. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van alle en iedere geschillen tussen de partijen kennis te nemen. Alleen EMS mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke c.q. bevoegdheidsregels hanteren.