mkv Alorba

Alorba : 106,50 meter x 11,45 – 3178 ton

Alorba II: 76,50 meter x 11,45 – 2432 ton