mkv St. Antonius

St. Antonius : 107,50 x 11,45 – 2854 ton

St. Antonius II : 92,98 x 11,45 – 2481 ton